Priser & oppdragsvilkår


Priser

Vår timesats er som utgangspunkt kr. 3.000,- eks. mva.
Se nærmere beskrivelse i våre oppdragsvilkår.

Oppdragsvilkår

 

1. Generelt om oppdragsutførelsen

Med mindre annet er skriftlig avtalt, vil oppdrag utført av Pacta Advokatfirma AS (”Pacta”) være regulert av tilsendt oppdragsbekreftelse, disse alminnelige oppdragsvilkår (”Alminnelige Vilkår”) samt relevant lovgivning, herunder advokatforskriften. Ved gjentatte oppdrag for samme klient gjelder Alminnelige Vilkår med mindre annet skriftlig avtales. Pacta yter rådgiving basert på norsk rett, og uttalelser om utenlandsk rett gis kun til informasjon. Innkomne oppdrag vil bli registrert hos Pacta med eget saksnummer. Uavhengig av hvilken advokat som er angitt i oppdragsbekreftelsen, forbeholder Pacta seg rett til å delegere deler av arbeidet til andre av Pactas advokater. Den advokat som angis i oppdragsbekreftelsen er likevel ansvarlig for alt arbeid som utføres i oppdragets anledning. 

2. Interessekonflikt

Ved tildeling av oppdrag vil Pacta uten ugrunnet opphold undersøke om det foreligger interessekonflikt som er til hinder for oppdraget. I tilfelle av slik konflikt vil klienten snarlig bli underrettet. Dersom hensynet til klienten tilsier det, vil Pacta kunne iverksette oppdraget før undersøkelser av interessekonflikt er foretatt. For at Pacta skal kunne gjøre de nødvendige avklaringer av om interessekonflikt foreligger, må klienten snarest mulig gi Pacta fyldestgjørende informasjon om involverte parter, saksforholdet, målsettinger med oppdraget og andre forhold som kan ha betydning for spørsmålet om interessekonflikt.

3. Salær og omkostninger. Merverdiavgift

Med mindre annet fremgår av oppdragsbekreftelsen, vil Pactas salær for arbeid med oppdraget bli beregnet med utgangspunkt i medgått tid og veiledende timepriser. Ved endelig salærfastsettelse vil vi i tillegg utøve et skjønn under hensyntagen til arbeidets art og kompleksitet samt advokatens erfaring og spesialkompetanse.
Våre veiledende timesatser er tilgjengelig på våre hjemmesider (www.pacta.no) eller ved oppslag på vårt kontorsted.
Ved oppdrag som voldgiftsdommer, megler og lignende, fastsettes salæret særskilt.
Omkostninger og utlegg som forskutteres av Pacta vil bli fakturert klienten sammen med salærkravet.
Advokattjenester er pålagt merverdiavgift, pt 25 % på både salær og eventuelle utlegg/omkostninger. Med mindre annet er angitt er priser oppgitt av Pacta eksklusiv merverdiavgift.

I tilfelle hvor Pacta har gitt salæroverslag er overslaget ikke bindende, og salæret kan således komme til å overstige overslaget. Dersom overslag gis vil Pacta underrette klienten dersom overslaget antas å bli vesentlig overskredet. Ved overslag er omkostninger/utlegg ikke inkludert med mindre annet oppgis i forbindelse med overslaget.

4. Engasjement av sakkyndige

Dersom det er nødvendig for å gi forsvarlig bistand i saken, vil eksterne sakkyndige kunne engasjeres for klientens regning og risiko. Pacta vil så langt mulig innhente klientens godkjennelse før slike engasjementer skjer.

5. Taushetsplikt

Enhver medarbeider i Pacta har taushetsplikt med hensyn til opplysninger som mottas i forbindelse med oppdraget. Med mindre det er tatt uttrykkelig forbehold om noe annet vil den/de advokater som utfører oppdraget kunne drøfte faglige spørsmål i saken med kolleger i Pacta uten at dette skal anses å være i strid med taushetsplikten.

For å sikre kvaliteten på våre tjenester har Pacta en erfaringsdatabase som omfatter dokumenter som utarbeides eller bearbeides av Pactas medarbeidere. Basen omfatter også personopplysninger som fremgår av disse dokumentene. I den grad dokumentene omfatter sensitive personopplysninger, vil vi enten innhente klientens samtykke til at disse inngår i databasen, eller sørge for at opplysningene er utilgjengelige for andre enn advokatene som arbeider med saken. Øvrige personopplysninger vil inngå i databasen med mindre klienten uttrykkelig reserverer seg mot dette. Slik reservasjon kan også omfatte forhold av forretningsmessig karakter.

Av hensyn til klientens beste forbeholder Pacta seg rett til å gi taushetsbelagt informasjon til rådgivere eller andre som er engasjert i forbindelse med oppdraget i den utstrekning det er anses nødvendig for å gi god bistand.

Med mindre klienten har reservert seg, kan Pacta benytte klientens navn og kontaktperson som referanse ved markedsføring, ved inngivelse av tilbud mv.

I forbindelse med etablering av oppdraget vil Pacta om nødvendig foreta identifikasjonskontroll etter hvitvaskingsloven.Pacta benytter seg av elektronisk kommunikasjon (e-post) i sin kommunikasjon med klienter og andre involverte i sakene. For å sikre datamateriale, benytter Pacta profesjonelle leverandører av løsninger for antivirus og brannmurtjenester. Utover det ansvar tjenesteleverandørene måtte ha, er Pacta ikke ansvarlig for noe tap som følge av feil, mangler, skade, uhell, virus, nedetid eller lignede faktorer i forbindelse med bruk av elektronisk kommunikasjon. Pacta benytter normalt ikke kryptering i sin elektroniske kommunikasjon, og slikt må således avtales i det enkelte tilfelle.

 

6. Fakturering

Pacta sender månedlig faktura med beskrivelse av utført arbeid. Betaling skal skje 14 dager fra utsendelse av faktura. Ved forsinket betaling påløper lovmessig forsinkelsesrente.

Eventuelle innsigelser til faktura skal fremsettes uten ugrunnet opphold og senest en måned etter fakturadato.

7. Ansvar og reklamasjoner

Pactas profesjonsansvar i anledning oppdraget er begrenset til kr 2 millioner. Dette ansvaret er dekket gjennom ansvarsforsikring i samsvar med gjeldende lovgivning.
Pacta har under ingen omstendigheter ansvar for indirekte tap/følgeskader.
Pacta har intet ansvar for bruk av utkast til dokumenter før utkastet er ferdigstilt eller kvalitetssikret av Pacta.
Pacta er ikke i noe tilfelle ansvarlig for bruk av utarbeidet materiale eller rådgiving til andre formål eller i andre saker enn angitt i oppdragsbekreftelsen.
Pacta og Pactas advokater er bare kvalifisert og autorisert til å bistå i norske rettsspørsmål.  Pacta og Pactas advokater kan ikke holdes ansvarlig for råd eller innspill om fremmed rett. Dette gjelder uavhengig av om rådene eller innspillene er formidlet eller gitt av Pacta, Pactas advokater eller Pactas kontraktsmedhjelpere.
Reklamasjoner skal fremsettes uten ugrunnet opphold for å kunne gjøres gjeldende.
Ethvert arbeid utført av Pacta er regulert av norsk rett.

I tilfelle hvor Pacta har gitt uttrykk for hvorledes utfallet av en sak vil være ved en rettslig behandling, innebærer dette ingen garanti for domstolens konklusjon ved behandlingen av saken. Med mindre det er skriftlig avtalt, har Pacta intet ansvar for resultatet i en sak. Dersom en rettssak tapes, kan klienten bli pålagt å dekke motpartens omkostninger, gebyrer til retten mv. Slikt er klientens ansvar å dekke. Dersom en rettsavgjørelse tilkjenner klienten deler av saksomkostningene fra motparten, er klienten ansvarlig overfor Pacta for den overskytende del.
 

8. Klageadgang

Klienten kan klage for å få vurdert om oppdraget er utført i samsvar med god advokatskikk eller hvis klienten er misfornøyd med salærets størrelse. Klagefristen er som hovedregel 6 måneder fra det tidspunkt klienten ble kjent eller burde blitt kjent med de forhold som klagen grunnes på. Som førsteinstans behandles klagen av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg ved vårt kontorsted. Disiplinærutvalgets vedtak kan klages inn for disiplinærnemnden. ”Regler for God Advokatskikk” og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmesider (www.jus.no) under menyen ”Råd og rettshjelp”.

9. Immaterielle rettigheter

Pacta forbeholder seg alle opphavs- og immaterielle rettigheter (eksempelvis ideer, konsepter, modeller, know how og lignende) til resultatet/-ene av oppdarget. Pacta kan benytte resultatene i oppdraget i andre sammenhenger, eksempelvis til kurs, seminarer, overfor andre klienter etc, under oppdraget og etter at oppdraget er avsluttet. Klienten har ikke anledning til kopiering, formidling eller kommersiell bruk av Pactas rettigheter eller resultater uten etter særskilt avtale.

 

Kontakt

Kontakt oss gjerne på epost eller telefon.
Kontaktinformasjon til våre advokater finner du her.